(B)loggen met Log4Net

Enige tijd gelezen heb ik een stukje geschreven over het loggen met het standaard logging framework van .Net. Op zich  geeft dat al heel veel flexibiliteit bij het loggen maar het kan natuurlijk  altijd beter…

Sinds kort passen wij Log4Net toe. Log4Net is een opensource project en is te downloaden op http://logging.apache.org/log4net/. Log4Net is afgeleid van het log4j projecten wordt gepubliceerd met de Apache license agreement.

De huidige release is al weer enkele jaren oud (maart 2006) en gebaseerd op
.Net 2.0 en het werkt prima.

Log van origami

De grootste voordelen voor ons ten opzichte van het standaard .Net logging framework zijn nu:

 • Betere granulatie (Nu ook Debug en Warning mogelijkheden) en combinaties van loggers en appenders mogelijk
 • Loggen naar een aparte eventlog ipv. de Application eventlog
 • De rolling file heeft meer opties (per dag, per filegrootte, combinaties)

Er zijn nog meer logging mogelijkheden. De lijst van mogelijkheden is echt
lang:

Type Description
log4net.Appender.AdoNetAppender Writes logging events to a database using either prepared statements or
stored procedures.
log4net.Appender.AnsiColorTerminalAppender Writes color highlighted logging events to a an ANSI terminal
window.
log4net.Appender.AspNetTraceAppender Writes logging events to the ASP trace context. These can then be rendered at
the end of the ASP page or on the ASP trace page.
log4net.Appender.BufferingForwardingAppender Buffers logging events before forwarding them to child
appenders.
log4net.Appender.ColoredConsoleAppender Writes logging events to the application’s Console. The events may go to
either the standard our stream or the standard error stream. The events may have
configurable text and background colors defined for each level.
log4net.Appender.ConsoleAppender Writes logging events to the application’s Console. The events may go to
either the standard our stream or the standard error stream.
log4net.Appender.EventLogAppender Writes logging events to the Windows Event Log.
log4net.Appender.FileAppender Writes logging events to a file in the file system.
log4net.Appender.ForwardingAppender Forwards logging events to child appenders.
log4net.LocalSyslogAppender Writes logging events to the local syslog service (UNIX only).
log4net.Appender.MemoryAppender Stores logging events in an in memory buffer.
log4net.Appender.NetSendAppender Writes logging events to the Windows Messenger service. These messages are
displayed in a dialog on a users terminal.
log4net.Appender.OutputDebugStringAppender Writes logging events to the debugger. If the application has no debugger,
the system debugger displays the string. If the application has no debugger and
the system debugger is not active, the message is ignored.
log4net.Appender.RemoteSyslogAppender Writes logging events to a remote syslog service using UDP
networking.
log4net.Appender.RemotingAppender Writes logging events to a remoting sink using .NET remoting.
log4net.Appender.RollingFileAppender Writes logging events to a file in the file system. The RollingFileAppender
can be configured to log to multiple files based upon date or file size
constraints.
log4net.Appender.SmtpAppender Sends logging events to an email address.
log4net.Appender.SmtpPickupDirAppender Writes SMTP messages as files into a pickup directory. These files can then
be read and sent by an SMTP agent such as the IIS SMTP agent.
log4net.Appender.TelnetAppender Clients connect via Telnet to receive logging events.
log4net.Appender.TraceAppender Writes logging events to the .NET trace system.
log4net.Appender.UdpAppender Sends logging events as connectionless UDP datagrams to a remote host or a
multicast group using a UdpClient.

Zelf zijn we eigenlijk alleen geïnteresseerd in log4net.Appender.RollingFileAppender en de log4net.Appender.EventLogAppender vanwege bovenstaande voordelen.

Hoe dus te beginnen:

 • Haal de laatste release (versie 1.2.10) van http://logging.apache.org/log4net/download.html.
  Pak de zip ergens uit en onthoud de locatie.
 • Start daarna in Visual Studio een nieuwe console applicatie en maak een referentie naar \log4net-1.2.10\bin\net\2.0\debug\ log4net.dll
 • Schrijf de volgende code en roep de log methode aan in de Main methode:
using log4net;
using log4net.Config;
protected static readonly ILog logger =
 LogManager.GetLogger(typeof(Program));

public static void Log()
{
 XmlConfigurator.Configure();
 logger.Debug("Debug melding REGEL 1/2"
       + Environment.NewLine
       + "Debug melding REGEL 1/2");
 logger.Info("Info melding");
 logger.Warn("Waarschuwing melding");
 logger.Error("FOUT melding");
 logger.Fatal("Fatale melding");
}
 • Voeg een Application Configuration File (app.config) toe aan de applicatie
  en laat deze er zo uitzien:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="log4net"
       type="log4net.Config.
          Log4NetConfigurationSectionHandler,Log4net"/>
 </configSections>
 <log4net>
  <root>
   <level value="DEBUG" /> <!-- Overall filter min level -->
   <appender-ref ref="SizeLogFileAppender" />
   <appender-ref ref="DateLogFileAppender" />
   <appender-ref ref="EventLogAppender" />
  </root>
  <appender name="SizeLogFileAppender" type="log4net.
                  Appender.RollingFileAppender" >
   <param name="File" value="C:\temp\rollingsizelogfile.txt" />
   <param name="AppendToFile" value="true" />
   <rollingStyle value="Date" />
   <maxSizeRollBackups value="10" />
   <maximumFileSize value="100KB" /> <!-- "10MB" "1GB" -->
   <staticLogFileName value="true" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <param name="ConversionPattern"
           value="%-5p%d{yyyy-MM-dd hh:mm:ss} - %m%n" />
   </layout>
  </appender>
  <appender name="DateLogFileAppender" type="log4net.
                  Appender.RollingFileAppender">
   <file value="C:\temp\rollingdatelogfile.txt" />
   <appendToFile value="true" />
   <rollingStyle value="Date" />
   <datePattern value="mm" /> <!-- "yyyyMMdd-HHmm" -->
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%date [%thread]
     %-5level %logger [%property{NDC}] - %message%newline" />
   </layout>
   <filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
    <levelMin value="WARN" />
    <levelMax value="ERROR" />
   </filter>
  </appender>
  <appender name="EventLogAppender" type="log4net.
                  Appender.EventLogAppender" >
   <!--<ApplicationName value="MyApp" />-->
   <LogName value="MijnLog" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%date [%thread]
     %-5level %logger [%property{NDC}] - %message%newline" />
   </layout>
  </appender>
 </log4net>
</configuration>

Hier wordt verwezen naar c:\temp. Deze map zal eventueel aangemaakt worden.
Als je nu de applicatie draait dan worden de logmeldingen in totaal drie keer
opgeslagen. Dit is namelijk beschreven in de root – appender-ref. Dat daar een
level op DEBUG wordt gezet is overigens overbodig (want standaard zo ingesteld) maar hiermee kun je forceren dat je bv. Alleen maar waarschuwingen en erger wilt laten loggen. Vervang DEBUG dan door WARN. Het is dus een filter level geldend voor alle appenders.

De SizeLogFileAppender schrijft voor dat naar een bestand wordt geschreven
waarbij het bestand niet groter dan 100kb mag worden. Normaal zal de limiet veel hoger liggen maar dit is ter demonstratie. Bij overschrijding wordt de naam
uitgebreid met een uniek opeenvolgend getal. Dit getal wordt overigens achteraan in de extensie gezet…

De DateLogFileAppender beschrijft dat afhankelijk van een bepaald overlappend
datumformaat, logmeldingen bij elkaar in één bestand geplaatst worden. Zo wordt hier alle logmeldingen, aangemaakt in dezelfde minuut, bij elkaar gestopt. Als het formaat “yyyyMMdd” was, zou per dag een apart bestand aangemaakt worden.
Overigens is het loggen ook nog eens gefilterd op alleen meldingen van het type
waarschuwing of foutmelding. Andere typen meldingen worden niet toegevoegd.

Als laatste schrijft de EventLogAppender voor dat ook naar de Eventlog wordt
geschreven. Alle logmeldingen worden hierbij niet naar de Application log maar
naar een aparte MijnLog geschreven. Let er op dat LogName niet samen met
ApplicationName wordt gebruikt. In dat geval wordt wel de log aangemaakt maar de meldingen komen toch in de Application log.

In dit voorbeeld wordt geen gebruik gemaakt van logger elementen. Dit geeft
mogelijkheid om appenders abstracter te maken vanuit de code. Hier wordt vanuit de code gewoon de standaard logger aangeroepen (LogManager.GetLogger).

Bovenstaande geeft een aardige aanzet om met Log4Net te kunnen beginnen. Er
is natuurlijk nog veel meer mogelijk maar hier hebben wij voorlopig voldoende
aan. Kijk voor meer informatie op http://logging.apache.org/log4net/release/features.html

Advertentie